Kodukord

Üldreeglid

1. Treenerid, õpetajad või teised treeningrühma juhendavad isikud on kohustatud tutvustama oma treeningrühmale spordihoone sisekorra eeskirja ning vastutavad selle täitmise eest. Üksikkasutaja tutvub spordihoone kasutamise eeskirjadega isiklikult ning vastutab selle täitmise eest.

2. Spordihoonet kasutatakse ainult sihipärasel eesmärgil (koolitundide, treeningute või kultuuriürituste läbi viimiseks). Spordihoones toimuv tegevus on eelnevalt kooskõlastatud kas spordihoone administraatori või juhtkonnaga. Samuti on Sadolin Spordihoone personali poolt antavad korraldused ja juhised koheseks täitmiseks kõigile spordihoone kasutajatele/külalistele.

3. Spordihoones võib välisjalanõudes liikuda ainult fuajees ning tribüünil või põranda kaitsekattega kaetud alal. Antud reegel kehtib kõigile külastajatele, treeneritele, õpetajatele, kohtunikele ja personalile.

4. Spordihoones võib harjutada ainult puhastes sportlikes sisejalanõudes. Personalil on õigus teha märkusi ning anda korraldusi jalatsite osas ning need on kasutajale koheseks täitmiseks. Korralduste eiramine toob kaasa spordihoone kasutamise keelu. Lunastatud piletid ei kuulu sellel juhul hüvitamisele.

5. Treenerid ja õpetajad on kohustatud kontrollima ning on vastutavad enda treeningrühma ja õpilaste vahetusjalanõude puhtuse eest.

6. Spordihoone siseruumides on toidu tarbimine lubatud ainult kohviku territooriumil. Keelatud on hoonesse tuua klaastaaras jooke.

7. Spordihoones on suitsetamine ja alkoholi ning narkootiliste ainete tarbimine kategooriliselt keelatud! Samuti on keelatud viibida spordihoones alkoholi ning narkootiliste ainete joobeseisundis.

8. Valveta jäetud isiklike esemete eest spordihoone personal ei vastuta (kaasa arvatud välisjalanõud ja üleriided). Soovi korral on igal spordihoone külastajal võimalik kasutada lukustatavaid ja turvakappe oma isiklike asjade hoidmiseks.

9. Administraator annab informatsiooni spordihoones toimuva kohta, müüb pileteid, rendib varustust ja tagab juurdepääsu vajalikku ruumi.

10. Enne spordihoonest väljumist on klient kohustatud tagastama saadud võtmed ja/või kiibid ning renditud varustuse administraatorile.

12. Spordihoone avatakse külastajatele esmaspäevast reedeni kell 08.00 ja suletakse 22.00, laupäeviti ja pühapäeviti avatakse 10.00 ja suletakse 20.00.

13. Isikliku spordivarustuse hoiustamine spordihoones on keelatud.

14. Pealtvaatajad võivad viibida ainult tribüünil või põranda kaitsekattega kaetud alal.

15. Alates koolieast kehtib kõikidele spordihoone kasutajatele kehtestatud hinnakiri. Üksikkasutajate puhul lunastab/tõendab kasutusõiguse külastaja isiklikult, rühma-treeningute korral lunastab/tõendab kasutusõiguse rühmajuhendaja. Personalil on alati õigus kontrollida ruumide kasutust ning nende märkused on koheseks täitmiseks.

16. Põhjuseta turvasüsteemide käivitaja on vastutav otseselt sellest tulenevate tagajärgede eest (materiaalne vastutus).

17. Külastaja poolt tekitatud materiaalne kahju kuulub korvamisele kahjustaja poolt.

18. Laste järelvalve ja turvalisuse tagamine on lapsevanema/hooldaja kohustus. Samuti kehtib antud reegel ka laste mängunurga kasutamisel.

19. Tekkinud probleemidest teavitada koheselt spordihoone personali.

Kergejõustikuala

1. Kergejõustikuala võivad kasutada treeningrühmad ja üksikisikud tasudes selle eest vastavalt kehtivale hinnakirjale.

2. Treeningrühma liikmed pääsevad riietuma maksimaalselt 15 minutit enne tunni algust.

3. Treeningrühma treeningu lõpetab treener vastavalt kasutusgraafikule. Treener vastutab selle eest, et tema õpilased vabastaksid ala ja olmeruumid õigeaegselt.

4. Vajaliku inventari saab laenutada spordihalli töötajatelt treener, kes vastutab vahendite tagastamise ja heaperemeheliku kasutamise eest. Inventar väljastatakse allkirja vastu. Väljastatud inventar võetakse vastu ainult spordihoone töötaja poolt.

5. Inventar on täielikult kasutaja ja laenutaja vastutusel, sihilikul lõhkumisel laieneb kasutajale materiaalne vastutus.

6. Kasutades kaugus- ja kolmikhüppekasti, on kasutaja kohustatud peale treeningu lõpetamist paigaldama kastile katte. Hüppekastist väljumine peab toimuma ainult kasti parempoolsest küljest üle liivapüüduri. Enda, jalanõude ja riiete puhastamine liivast, toimub liivapüüduril ning vältima peab liiva kaasakandmist.

7. Kaasa võetud spordiinventari eest vastutab omanik.

8. Kogu treeningpaik tuleb pärast treeningu lõpetamist korda seada ning prahist puhastada.

9. Naelkingade jalgapanek toimub ainult kergejõustikualal olles.

10. Naelkingade naelte lubatud max. pikkuseks on kuni 6mm.

11. Naelkingadega tribüünil, olmeruumides ja palliplatsil viibimine on keelatud!

12. Kaastreenijate häirimine on keelatud.

13. Täita tuleb kõiki üldiseid spordihoone siseeeskirju.

Pallisaalid

1. Mänguväljakuid kasutatakse graafiku alusel vastavalt kehtivale hinnakirjale.

2. Puitpõrandal on keelatud inventari või toolide lohistamine ning mittevastava inventari kasutamine.

3. Treeningrühma liikmed pääsevad riietuma maksimaalselt 15 min. enne tunni algust.

4. Treeningrühma treeningu lõpetab treener vastavalt kasutusgraafikule. Treener vastutab selle eest, et tema õpilased vabastaksid pallisaali ja olmeruumid õigeaegselt.

5. Vajaliku inventari saab laenutada spordihalli töötajatelt treener, kes vastutab vahendite tagastamise ja heaperemeheliku kasutamise eest. Inventar väljastatakse allkirja vastu. Väljastatud inventar võetakse vastu ainult spordihoone töötaja poolt.

6. Inventar on täielikult kasutaja ja laenutaja vastutusel, sihilikul lõhkumisel laieneb kasutajale materiaalne vastutus.

7. Kaasa võetud spordiinventari eest vastutab omanik.

8. Kogu treeningpaik tuleb pärast treeningu lõpetamist korda seada ning prahist puhastada.

9. Kasutamaks helitehnikat, tabloosid või teleskooptribüüne, pöörduda spordihoone personali poole vähemalt 48 tundi enne reaalset vajadust. Helitehniku teenust reeglina ei pakuta, vajadusel pöörduda vähemalt 7 päeva enne reaalset vajadust spordihoone personali poole. Lisateenuse kasutamise hinnad on toodud hinnakirjas.

10. Täita tuleb kõiki teisi üldiseid spordihoone siseeeskirju.

Jõusaal

1. Kõikidel ettemaksuga pääsmete kasutajatel palume alati kanda kaasas personaalset kliendikaarti ja isikut tõendavat dokumenti isiku tõendamiseks. Kliendikaardi või dokumendi puududes tuleb soetada üksikpilet!

2. Spordihoone siseruumides liikudes (v.a. fuajee), võtta jalast välisjalanõud.

3. Teistele treenijatele mõeldes on mobiiltelefoni kaasa võtmine treeningsaali lubatud, kuid kasutama peab hääletut režiimi.

4. Kanda treeningutel selleks mõeldud treeningvarustust: kõikides treeningruumides viibides kasutada sportlikke ja mittemäärivaid kinniseid sisejalanõusid ning katta ülakeha riietega.
5. Jõusaali fitness- ja/või kardiomasinatel ning mattidel treenides kasutada treeningrätikut. Treeningvarustus tuleb pärast kasutust puhastada.

6. Treenimine spordihoones toimub omal vastutusel.

7. Soovitame enne treeningutega alustamist konsulteerida arstiga.

8. Turvalisuse tagamiseks võib jõusaalis viibida alates 15. eluaastast. Noorematel kasutajatel peab kaasas olema kas õpetaja, treener või lapsevanem, kes vastutab turvalisuse eest.

9. Treeningust pikemat puhkepausi pidades, tuleb lasta teistel treenijatel samuti treeningmasinat kasutada.

10. Kangid, hantlid, kettad ja muu treeningvarustus peale kasutamist asetada selleks ettenähtud kohtadele.

11. Jõusaalivarustusega seonduvate probleemide korral võtta ühendust personaliga. Tekkinud probleemide lahendamisega püüame tegeleda esimesel võimalusel.

12. Jõusaalis viibiv treener juhendab varustuse õige kasutamise osas ning annab esmaseid nõuandeid. Personaalsete treeningjuhiste- ja kavade osas kokku leppida treeneriga.

13. Küsimuste ja probleemide korral pöörduda jõusaali treeneri või administraatori poole.

14. Täita tuleb kõiki teisi spordihoone siseeeskirju.

Squashisaalid

1. Squashisaalis kanda heleda tallaga sisetreeningjalatseid.

2. Treening tuleb alustada ja lõpetada vastavalt broneeritud ajale.

3. Väljakul on lubatud viibida kuni 4. mängijal.

4. Hoiduda vastase sihilikust löömisest palli või reketiga. Reketit on keelatud lüüa vastu põrandat, seina ja lage.

5. Täita tuleb kõiki teisi spordihoone siseeeskirju.

Aeroobikasaal

1. Saalis olevaid treeningvahendeid ja lisavarustust kasutada heaperemehelikult. Heli- või videotehnika kasutusel tekkinud probleemidest teavitada personali.

2. Treeningrühma liikmed pääsevad riietuma maksimaalselt 15 min. enne treeningu algust

3. Kasutuses olnud inventar panna tagasi oma kohale.

4. Saalis hoida puhtust ja korda.

5. Täita tuleb kõiki teisi spordihoone siseeeskirju.

Saun, pesuruumid

1. Ruumidesse on keelatud siseneda välisjalanõudes. Jalanõud asetada kappi või pingi alla selleks ettenähtud kilekotis.

2. Kuivatada ennast pesuruumis.

3. Arvestada riietumisel, pesemisel ning sauna kasutamisel teiste ruumis viibijatega. Kaebuste ilmnemisel võib personal keelduda edaspidisest spordihoone kasutamise võimaldamisest.

4. Sauna kasutamisel lähtuda oma tervislikust seisundist ning arstide soovitustest.

5. Leili viskamiseks kasutada sooja vett ning arvestada leiliruumis viibijate soovidega. Mitte liialdada leiliga.

6. Viha ja mee kasutamine saunas on keelatud.

7. Pesemisruumis on raseerimine ja juuste värvimine keelatud.

8. Sauna ja pesuruumi kasutada mitte rohkem kui 90 minutit.

Üritused

1. Ürituste läbiviimiseks sõlmib ürituse korraldaja ja spordiobjekti haldaja kahepoolse kirjaliku kokkuleppe hinna, aja ning ruumide kasutamise kohta.

2. Ürituse korraldaja vastutab korra ja tekkinud materiaalse kahju eest.

3. Ürituse etteteatamise tähtajaks on 14 päeva kooskõlastusest spordihoone personaliga.

4. Ürituste ajal treeninguid vastavas saalis ei toimu.

Spordihoone kasutamise eeskirjad on kohustuslikuks täitmiseks kõigile külastajatele. Kõigi jooksvalt esilekerkinud küsimustega palume pöörduda spordihoone administraatori poole.

TREENINGSAALIDE BRONEERIMINE

Broneerimist alusta siit

TEKKIS KÜSIMUS?

+372 485 7400